/


 

 

  • Algemene voorwaarden Dutch Bros. Smokers:

Op alle bestellingen bij Dutch BrosStokers zijn onderstaande voorwaarden van toepassing, mits hiervan schriftelijk is afgeweken in overeenstemming met koper en verkoper. Dutch BrosSmokers heeft het recht ten alle tijden de website en deproducten/prijzen aan te passen uitgezonderd van reeds lopende bestellingen.

  

OFFERTES, BESTELLINGEN, PRIJZEN, LEVERTIJDEN

aOffertes die zijn aangevraagd zijn vrijblijvend, tenzij de orderbevestiging ondertekend retour gezonden is aan de Dutch BrosSmokers, in geval van ondertekening is het een bindende offerte en worden gemaakte kosten in rekening gebracht bij de koper

bDe opgegeven levertijd van uw bestelling is vrijblijvend, de Dutch BrosSmokers behouden hun recht om bestellingen in delen te leveren indien niet anders mogelijk isKoper is verplicht zich te houden aan de betalingsafspraken zoals benoemd in artikel 5.

 

LEVERING producten

aProducten besteld bij Dutch BrosSmokers dienen opgehaald te wordenIndien er in uitzonderlijke gevallen sprake is van aflevering van de producten zijn de Dutch BrosSmokers niet aansprakelijk voor eventuele schade aan het product opgelopen tijdens hettransportBij aflevering aan de koper wordt het risico van schade overgedragen op de koper.

bKlachten worden alleen in behandeling genomen indien deze schriftelijk en rechtstreeks aan verkoper zijn gedaan en binnen 3 dagen na levering in bezit zijn van verkoper.

cTerugzending van gekochte zaken is niet mogelijk omdat de producten op aanvraag geproduceerd wordenDe Dutch BrosSmokers hebben het recht om deze retourzending te weigeren.

dDutch BrosSmokers kan niet worden verplicht een artikel te leveren wanneer dit niet meer in het assortiment is opgenomenZij proberen de koper zo goed mogelijk te informeren over de te verkrijgen producten.

eDe opgegeven leveringstermijn van een product is geen fatale leveringsdatum, de Dutch BrosSmokers kunnen hiervan afwijken wanneer noodzakelijkZij zijn niet verantwoordelijk voor opgelopen schade in welke vorm dan ook aantoonbaar dat de reden vanverlating niet opzettelijk was.

 EIGENDOMSVOORBEHOUD

aAlle geleverde producten blijven eigendom van de Dutch BrosSmokers tot op het moment dat de koper aan alle betalingsvoorwaarden heeft voldaanIndien de Dutch BrosSmokers aanleiding hebben om aan te nemen dat de koper niet aan zijn/haarverplichtingen gaat voldoen kunnen zij ten alle tijden de order ontbindenGemaakte kosten zullen dan in rekening gebracht worden bij koper.

bHet eigendomsrecht blijft gelden wanneer de Dutch BrosSmokers een product hebben geleverd dat wordt doorverkocht door de koperIn dit geval blijft het product eigendom van de Dutch BrosSmokers totdat de koper het verschuldigde bedrag heeftbetaald.


BETALING

aKoper is verplicht binnen de gestelde betalingstermijn de facturen te voldoen, verrekeningen door de koper met vordering op de verkoper worden niet toegestaan zonder toestemming van de Dutch BrosSmokers.

bIndien koper het verschuldigde factuurbedrag niet tijdig voldoet, is hij aan verkoper de op dat moment geldende wettelijke rente verschuldigd over het factuurbedrag voor elke maand of gedeelte daarvan, waarmede de betalingstermijn is overschreden.

cAlleen de betalingen zijn geldig, die op de door Dutch BrosSmokers aangegeven wijze zijn verricht.

dBetalingsbewijzen worden door verkoper geaccepteerd onder voorbehoud dat zij pas als betaling worden beschouwd nadat het geld daadwerkelijk is ontvangen op haar rekeningDutch BrosSmokers behoudt het recht dergelijke betalingsbewijzen teweigeren indien zij hiertoe aanleiding ziet.

Na in gebreke blijven van de betaling zal de Dutch BrosSmokers een herinnering verzenden na 16 dagenDaarna heeft de koper nog 5 dagen om aan de betaling te voldoenDaarna heeft Dutch BrosSmokers het recht de openstaande schuld op te eisen.

eIn geval van niet-betaling door de koper van een bedrag dat verschuldigd is aan verkoper op de vervaldag is Dutch BrosSmokers, onverminderd eventuele andere rechtsmiddelen die tot haar ter beschikking staan, gerechtigd om verdere orders van koper nietuit te voeren tot de ontvangst van de volledige betaling van alle uitstaande bedragen; en/of om te allen tijde middels een schriftelijke kennisgeving aan koper haar betalingsvoorwaarden voor de toekomstige levering van Producten aan koper te wijzigen, na eendergelijke niet-betaling.

 
AANSPRAKELIJKHEID

aDutch BrosSmokers aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in geval deze door overmacht tijdelijk of blijvend verhinderd is de overeenkomsten na te komen, waarbij als overmacht zal gelden iedere omstandigheid waarmee verkoper ten tijde van hetaangaan van de overeenkomst geen rekening kon houden en tengevolge waarvan de normale uitvoering der overeenkomst redelijkerwijze niet door koper kan worden verlangd, zoalsoorlog of oorlogsgevaar, onverschillig of Nederland al dan niet rechtstreeksbetrokken is, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, staat van beleg, oproer, sabotage, overstroming, brand of andere vernietigingen in fabrieken of magazijnen, uitsluiting, bedrijfsbezetting, werkstakingen, in gebreke blijven van fabrikantenleveranciers etc..

bDutch BrosSmokers is niet aansprakelijk voor welke schade of gevolgschade dan ook opgelopen door het gebruik van een product van hun of onjuist gebruik van het product etc.

cGebreken of defecten aan de door Dutch BrosSmokers geleverde zaken kunnen in overleg en met wederzijdse schriftelijke toestemming worden gerepareerd tot 1 maand na levering van het product indien aantoonbaar dat de defecten zijn ontstaan tijdensjuist gebruik van het productIn andere gevallen is Dutch BrosSmokers niet verplicht het product te herstellenNa de periode van 1 maand vervalt dit hierboven genoemde recht van de koper.

dDutch BrosSmokers zullen gedurende de garantietermijn van 1 maand defecten aan het product kosteloos reparerenIndien niet anders afgesproken in de orderbevestiging.

eVoor kopers is de aansprakelijkheid van Dutch BrosSmokers ongeacht of deze voortvloeit uit contract of onrechtmatige daad, voor gebreken aan producten die verkoper na aflevering zijn meegedeeld beperkt tot de nakoming van dezegarantieverplichtingen.

fDeze garantie is niet van toepassing indien het gebrek het gevolg is van oneigenlijk gebruik, een van buiten komende oorzaak en/of niet aan de Dutch BrosSmokers toe te rekenen oorzakenDeze garantie vervalt tevens indien het product of delen van hetproduct zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van verkoper zijn aangepast of gerepareerd.

gDutch BrosSmokers kan niet aansprakelijk worden gesteld tegenover kopers voor schade ten gevolge van het niet of niet behoorlijk functioneren van het product alsmede voor schade ten gevolge van niet tijdige, onjuiste of onvolledige levering van hetdesbetreffende product of dienst, indirecte schade, gevolgschade, immateriële schade, bedrijfsschade of zuivere vermogensschade zoals gemiste zakenkansen, gederfde omzet en/of winst, schade door een gebrek of tekortkoming aan producten die doorverkoper binnen een redelijke periode zijn of worden vervangen of hersteld conform de bestaande garantieafspraken, schade die voorkomen had kunnen worden door verkoper adviezen en instructies op te volgen en/of schade die wordt veroorzaakt doordatverkoper gebruik heeft gemaakt van door koper gespecificeerde of aangeleverde materialen en/of gehandeld heeft in overeenstemming met de aanwijzingen van koper.

hDe totale aansprakelijkheid van verkoper jegens koper wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst, onrechtmatige daad of uit welke andere hoofde dan ook is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal een bedragvan  1500,- (inclBTW). Aansprakelijkheid van verkoper voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie en schade als gevolg van aanspraken van afnemers van koper is uitgesloten.


PRIVACYVERKLARING
Verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens van klanten, leveranciers en andere opdrachtnemers
Graag maken wij u er op attent dat wij de persoonsgegevens die u ons verstrekt zullen verzamelen en gebruiken omdat dit noodzakelijk is om een eventuele overeenkomst met u te sluiten en uit te voeren. Dat geldt zowel voor onze (potentiële) klanten als voor partijen bij wie wij zaken en/of diensten inkopen.
 
Bent u een (potentiële) klant van ons, dan gebruiken wij uw gegevens om u een offerte te kunnen toesturen, te kunnen bepalen aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst dient te voldoen, zaken te kunnen leveren of werkzaamheden voor u te kunnen verrichten, te kunnen factureren en met u vlot en efficiënt te kunnen communiceren over de uitvoeringsaspecten van de overeenkomst.
 
Bent u een (potentiële) leverancier of andere opdrachtnemer dan zijn uw persoonsgegevens eveneens noodzakelijk voor de sluiting en uitvoering van de overeenkomst. Bij inkoop is dat nodig om u te kunnen laten weten aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst wat ons betreft dient te voldoen, een offerte-aanvraag te kunnen toesturen of een bestelling bij u te kunnen plaatsen, uw facturen te kunnen betalen en vlot en efficiënt met u te kunnen communiceren over andere aspecten van de overeenkomst.
 
U bent niet verplicht om ons uw persoonsgegevens te verstrekken. Als u ons geen of onvoldoende persoonsgegevens verstrekt, dan is het echter wel mogelijk dat wij aan de hiervoor genoemde werkzaamheden geen uitvoering kunnen geven.
 
Welke persoonsgegevens verwerken wij indien noodzakelijk?
 
Adresgegevens bedrijf, afleveradres, initialen en achternaam contactpersoon inkoop, initialen en achternaam contactpersoon administratie, zakelijk e-mailadres contactpersoon, algemeen e-mailadres bedrijf, e-mailadres administratie, zakelijk telefoonnummer contactpersoon, algemeen telefoonnummer bedrijf, telefoonnummer administratie.
 
Doorgifte aan derden
 
In verband met de uitvoering van een eventuele overeenkomst met u is het mogelijk dat wij uw persoonsgegevens moeten verstrekken aan partijen die onderdelen, materialen en producten aan ons toeleveren of in onze opdracht werkzaamheden uitvoeren. Verder maken wij gebruik van externe serverruimte voor de opslag van (delen van) onze verkoop- en inkoopadministratie, waar uw persoonsgegevens een onderdeel van uitmaken. Uw persoonsgegevens worden om die reden aan onze provider van serverruimte verstrekt.
 
Direct marketing
 
Als u regelmatig bij ons bestelt, zullen wij de door u opgegeven persoonsgegevens bewaren en mogelijk gebruiken om u in de toekomst persoonlijk per e-mail op de hoogte te brengen van onze bestaande en nieuwe producten en diensten Wij hebben bij het gebruik van uw persoonsgegevens voor dit doel een gerechtvaardigd belang, namelijk het aan de man brengen van onze producten en diensten. Iedere keer dat wij u een reclamemailing sturen, heeft u de mogelijkheid ons te laten weten hier geen prijs meer op te stellen. Zie hiervoor de afmeldlink onderaan iedere mailing.
 
Bent u eenmalig klant bij ons, dan zullen wij u alleen reclameberichten toesturen als u ons daar vooraf uw toestemming voor heeft gegeven.
 
Bewaarperiode persoonsgegevens
 
Indien u een offerte bij ons heeft opgevraagd maar u geen klant bij ons geworden bent, zullen wij uw gegevens uiterlijk één jaar na ons laatste contact verwijderen. Ook indien wij een offerte van u hebben ontvangen, maar wij geen klant van u zijn geworden, zullen uw persoonsgegevens uiterlijk één jaar na ons laatste contact worden verwijderd. Bent u wel klant bij ons geworden of wij bij u, dan zullen wij uw persoonsgegevens bewaren voor de duur van zeven jaar na het einde van het boekjaar waarin de overeenkomst met u volledig is uitgevoerd. De periode van zeven jaar komt overeen met de periode waarbinnen wij verplicht zijn onze administratie te bewaren voor de Belastingdienst. Na afloop van deze periode zullen wij uw persoonsgegevens verwijderen.
 
Uw rechten
 
U heeft het recht om ons te vragen om uw eigen persoonsgegevens te mogen inzien. Als daartoe aanleiding bestaat, kunt u ons ook verzoeken om aanvulling van uw persoonsgegevens of om het wijzigen van onjuistheden. Daarnaast heeft u het recht om te vragen om uw persoonsgegevens te wissen of het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken. Ook kunt u bij ons bezwaar maken tegen het verzamelen en gebruiken van uw gegevens of een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Tot slot kunt u ons verzoeken om verkrijging van uw persoonsgegevens of overdracht van die gegevens aan een ander. Om uw rechten te kunnen uitoefenen kunt u zich wenden tot: Dutch Bros. Smokers Meeuwenlaan 41 1971KM Ijmuiden of mail :Dutchbros.smokers@outlook.com .Ook met vragen of voor meer informatie over het verzamelen en gebruiken van uw persoonsgegevens kunt u uiteraard contact met ons opnemen.
 
Publicatiedatum: 24-05-201